رئیس قوه قضائیه با حضور شهرستان بهارستان با ‌مقامات قضایی این شهرستان دیدار‌ و دادگستری این شهر به مشکلات قضایی مردم رسیدگی کرد.‌

سیاسی و اجتماعی

آخرین اخبار