بخشی از تهاجمات و فتنه های وهابیت نسبت به عاشورا

تحریف تاریخ و سند سازی جهت تخریب ارکان و اهداف قیام عاشورا:

محقق:سید قاسم میرنبی بابلی

تحریف تاریخ و سند سازی جهت تخریب ارکان و اهداف قیام عاشورا:

انتشار مقالات علمی متعدد جهت تخریب اهداف و ارکان واقعه عاشورا

متاسفانه جریانات معاند با بهره گیری از چهره های علمی و به اصطلاح خرید قلم ، اقدام به  انتشار مقالات و پژوهش های سخیف علمی ، در مجامع بین المللی کرده اند  ، همچنین با رویکرد موجه نشان دادن جنایات یزید بن معاویه نسبت به حسین بن علی (ع) ،و تخریب ارکان و دلایل قیام عاشورا سعی در تحریف این واقعه عظیم دارند.

تهاجم وهابیت نسبت به عاشوراتهاجم وهابیت نسبت به عاشوراتهاجم وهابیت نسبت به عاشوراتهاجم وهابیت نسبت به عاشوراتهاجم وهابیت نسبت به عاشوراتهاجم وهابیت نسبت به عاشوراتهاجم وهابیت نسبت به عاشوراتهاجم وهابیت نسبت به عاشوراتهاجم وهابیت نسبت به عاشورا

ارسال نظر