بخشی از تهاجمات و فتنه های وهابیت نسبت به عاشورا

تحریف تاریخ و سند سازی جهت تخریب ارکان و اهداف قیام عاشورا:

محقق:سید قاسم میرنبی بابلی

تحریف تاریخ و سند سازی جهت تخریب ارکان و اهداف قیام عاشورا:

تاریخ سازی در خصوص اینکه در روز عاشورا از روزهای بزرگ تاریخ بوده است و این جمله روزی که کشتی نوح به خشکی نشست روزی که عصای موسی رود نیل را شکافت روزی که حضرت یونس از شکم ماهی به درآمد و ...:

از جمله اقدامات دیگر وهابیت ملعون و جریانت وابسته به ایشان در خصوص تخریب ساختار ارکان واقعه عاشورا،  تاریخ سازی و تحریف تاریخ در خصوص بزرگ جلوه دادن روز عاشورا و القا این نکته که خداوند معجزات خود را در این روز بر مردم ارزانی داشته و ما نیز به حرمت این روز بزرگ می بایست ضمن روزه گرفتن با برپایی مراسمات جشن و شادی خداوند متعال را شکرگذار باشیم. می باشد که هیچگونه سند تاریخی معتبری در این خصوص ارائه نمی کنند 

در ادامه فیل

IMG-20141120-WA00421409074901232

ارسال نظر