زمان مناسب و سفارش شده زیارت اهل قبور در روایات

زیارت اهل قبور باعث شادی روح آن ها می شود. در روایات بسیار برخی از روزهای هفته بهترین زمان برای زیارت اهل قبور و درگذشتگان ذکر شده و زمانی از روز را مکروه دانسته اند.

تیتر عاشورا: زیارت اهل قبور از سنت های اسلامی است که درمیان شیعیان و اهل سنت رایج است. زیارت قبور اموات و درگذشتگانی که دست آنها از دنیا کوتاه است بنابر آیات قرآن کریم و روایات مختلف مستحب دانسته شده است.همه زمانها برای زیارت اهل قبور خوب است و روزهای متعددی در روایات بیان شده است.

زیارت اهل قبور مومنین، در روزهای دوشنبه و پنج شنبه و جمعه مستحب مؤکد است و سنت پیامبر و سیره اهل بیت نیز چنین بوده است. در این بخش از دین و مذهب نمناک بهترین زمانها و زمان مکروه برای زیارت اهل قبور را بر اساس احادیث و روایات بیان کرده ایم.

 

 

ارسال نظر