یادداشت:

دست برتر

دکتر عابدین مومنی

دست برتر

بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحیٖم

 

آمریکا چنان به فلاکت و بی نوایی دچار گردید که فردی مفلوک و بی نوا را به ریاست جمهوری برگزید که این کمترین بیچاره به خلوت مفلوک دیگری به نام لاپید پناه بردند که در وضعیت کنونی که نشانه بیچارگی ما هویدا و آشکار شد چه خاکی به سرمان کنیم؟ از جهت آن که در ذات و درون خودشان جز ذلّت و نکبت نیافتند چاقوکشی را به رخ کشیدند از روی ترس و استیصال که وحشت سر و پای وجود نحس و پلید آن ها را فراگرفته بود صحبت از امنیت در پرتو برتری نظامی را به میان آورده اند در حالی جان آن ها به نَفَس نَفَس افتاد نَفَس آن ها به شماره افتاده است از برتری نظامی حرف می زنند که این برتری در منطقه باید برای رژیم غاصب کودک کش نجس باشد مطمئنا این حرفا را برای جبهه مقاومت در منطقه نگفته اند چون می دانند نگاه به جبهه مقاومت موجب کَنده شدن چشم آن ها می باشد ظاهراً این حرفا را برای ترساندن رژیم های نگران منطقه مانند آل سعود گفته اند تا آن رژیم از خداوند متعال بریده و به طاغوت وصل گردیده ولی آن ها طاغوت است که آن ها را به ظلمت رسانده است بتواند هم آن ها را غارت نماید و هم سر آن ها را در آخور لاپید ببندد که آن ها در آخور لاپید احساس آسایش و امنیت نماید چون جوبایدن پریشان با خبر است در جبهه مقاومت امثال شهید سلیمانی فراوان است که هر یک از آن ها توانستند روز بایدن، ترامپ، اوباما و دیگر پلیدان را شب کنند از سر عجز راه کار را از غاصب نجس می طلبند و سر سپردگی به کودک کش نجس نشان می دهند خداوندا تو را شاکریم که طاغوت و طاغوتیان را خوار و حقیر کردید که از سر وحشت زوزه می کشند به مقاومت عزت دادید که رعب آن ها در دل طاغوت و طاغوتیان افتاده است که محکم ترین دژ و سنگر حصون خداوند متعال است که اهل مقاومت در حصون إلهی قرار دارند.

عابدین مؤمنی ۱۴۰۱/۴/۲۴

 

ارسال نظر